دیکانستراکشن ، معماری ساختار شکن
02
تیر

دیکانستراکشن، معماری ساختارشکن

دیکانستراکشن

سبک دیکانستراکشن را به اسم های متفاوتی مثل ساختار شکني و شالوده شکنی نام گذاری میکنند زیرا سبک دیکانستراکشن دید چند وجهي و چند معنایي داشته است .چیزي که بیش از همه در این عرصه واجد نقش است فلسفه است یا دقیق تر گرایش هاي فلسفي که موجب تغییر در گرایش هاي معماري شده اند و سبک دیکانستراکشن هم شامل بیشتر رشته هاي اندیشمندي یا علوم انساني مي گردد .منبع الهام معماری دیکانستراکشن چند معنایی است.

ویژگی

مطابق با قوانین دیکانستراکشن، عدم تقارن، عدم وضوح، ایهـام، ابهـام، بی ثبـاتی، فریب، زشتی و عدم سودمندی و این تقابل ها و دوگانگی هـا باید در معماری بـه نمـایش گذاشته شود.
برخلاف مدرنیست ها که آینده را موردنظر داشتند و بر خلاف پست مدرنیست ها که به گذشته توجه می کردنـد، معماران دیکانستراکـشن به شـرایط امـروزمی اندیشند.از دید معماران دیکانستراکشن، طرح ساختمان باید منعکس کننده جهان امروزی با گوناگونی اش باشد و به تفسیر و توضیح های مختلف از طرح اجازه بروز بدهد.

معماری دیکانستراکشن باید هم پاسخگوی دیدگاه های آینده نگر و هم دیدگاه های گذشته نگر باشد و همـه سلایق را در زمان حال در نظر بگیرد؛ شاید به همین دلیل باشد که سبک دیکانستراکـشن را از زیـر مجموعه های پست مدرنیسم می دانند( . توجه دارد و در ً مکتبی که به آینده و گذشته توأما ضمن کثرت گرایی از اصول پست مدرنیسم نیز محسوب می شود). در معماری دیکانستراکشن به جای این که فرم به دنبال کارکرد باشد کارکرد تابع تغییر شـکل می شـود، برخلاف مدرنیست ها که می گویند فرم تابع عملکرد است. در این سبک، بـه عنـوان مثال هـم احجام متقارن وجود دارند و هم احجام نامتقارن ولی آنچه مهم می باشد، آن است کـه هر دوی ایـن تقابل ها وجود دارند و هر کدام به صورت احجام مستقل با ماهیت جدا به کار رفته اند.

لغات کلیدی سبک دیکانستراکشن

کثرت گرایی
اکنونیت
ابهام
ایهام
ضد دوگانگی
نسبیت گرایی
عدم قطعیت
عدم وضوح
تزلزل
تناقض

شباهت های سبک دی کانستراکشن و فولدینگ

در بسیاری از جهات دیکانستراکشن و فولدینگ در فلسفه مشابه • هـستند، و در واقع فلسفه فولدینگ به وجود آمده از فلسفه دی کانستراکشن است. هم در معماری فولدینگ و هم معماری دی کانستراکشن، هدف اصلی • پاسـخ گویی به تفسیرهای مختلف از طرح است. در معماری فولدینگ لایه ها ضمن قرارگیری در کنار هم ماهیت خود • را حفظ می کنند (درهم فرو نمی روند )همان طور که در معماری دیکانستراکشن احجام، اشکال، سطوح وغیره ماهیت خود را حفظ می کنند. هر دو سبک فولدینگ و دیکانستراکشن با الگوبرداری از علم روز، فرم • هایی بدیع را به وجود می آورند.

تفاوت های سبک دیکانستراکشن و فولدینگ

در معماری دیکانستراکشن تضادها در معماری بـه صـورت مجـزا • شـکل می یابند، اما در معماری فولدینگ هرچند این تضادها شکل می یابند، اما این تضادها به صورت انعطاف پذیری در کنار هم و با هم کار می کنند. درمعماری فولدینگ به نسبت معماری دیکانستراکشن توجه بیشتری به • افق گرایی و هم ترازی است.